Яамны бүтэц

САЙД ДЭД САЙД ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНИКТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨЛ ТӨРИЙН НАРИЙНБИЧГИЙН ДАРГА САЙДЫН ЗӨВЛӨЛ Газар зохион байгуулалт, геодезизураг зүйн газар Аймгуудын Газрын харилцаа, барилга,хот байгуулалтын газар Сумдын газрындаамал Бодлого,төлөвлөлтийн газар Төрийн захиргааныудирдлагынгазар Хот байгуулалт,газрын харилцааныбодлогын хэрэгжилтийгзохицуулахгазар Барилга, барилгынматериалынүйлдвэрлэлийнбодлогынхэрэгжилтийгзохицуулах газар Инженерийн дэд бүтцийн бодлогынхэрэгжилтийгзохицуулахгазар Нийтийн аж ахуйнбодлогынхэрэгжилтийгзохицуулах газар Хяналт шинжилгээ,үнэлгээ, дотоодаудитын газар Хөрөнгө оруулалт,үйлдвэрлэлийн хэлтэс Хуулийн хэлтэс Гадаад хамтынажиллагааны хэлтэс Санхүүгийн хэлтэс “ТӨРИЙН ОРОНСУУЦНЫ КОРПОРАЦИТӨААТҮГ” “БАРИЛГЫНХӨГЖЛИЙН ТӨВТӨААТҮГ”