БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Үйл ажиллагааны ил тод байдал

БХБЯ-ны бүтцийн нэгжийн чиг үүрэг

Хүний нөөцийн хөгжил, стратеги

Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендерийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг

Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний дүрэм

Сул орон тоо

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2017 оны 3-р улирлын байдлаар

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан-2015

Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам

Тусгай зөвшөөрөл

Өргөдөл гомдол

Ёс зүйн дүрэм

Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа